स्वास्थ्य विज्ञान संकायः कक्षा स्नातकतहको कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना ।