स्नातक तह छात्रवृत्तिको School Type-Others का व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को online form भर्ने सम्बन्धि सूचना ।