स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीयको केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षामा केन्द्रसम्बन्धी सूचना