व्यवस्थापन सङ्कायः स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको समयतालिका सम्बन्धी सूचना