पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा सम्वन्धि सूचना