पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका लागि Online मार्फत दरखास्त बुझाउनेसम्बन्धी सूचना !!!

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका लागि Online मार्फत दरखास्त बुझाउनेसम्बन्धी सूचना !!!

पोखरा विश्वविद्यालयको मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार मिति २०७९/०५/३० गते प्रकाशित भएको सम्बन्धनसम्बन्धी सूचना अनुसार दरखास्त आव्हान गरिएकोमा दरखास्त आवेदन फारम, प्राविधिक प्रस्ताव र शुल्कहरू Online मार्फत तोकिएको मितिभित्र ई–मेलः pu.planning@pu.edu.np मार्फत बुझ्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सम्बन्धनसम्बन्धी दरखास्तहरू ई–मेलमा प्राप्त भएको मितिलाई आधारमानी दर्ता गरिनेछ । तोकिएको मितिभन्दा पछि ई–मेलमा प्राप्त भएका सम्बन्धनसम्बन्धी आवेदनलाई दर्ता गरिने छैन । कागजातहरूको Hard copy अनिवार्य रूपमा पछि विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । ई–मेलमार्फत Documents हरू बुझाउँदा एउटा ई–मेलमात्र प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गरिन्छ । साथै सोको सिलसिलेबार देहायअनुसार हुनुपर्नेछः
१.   बैंक भौचरहरूको Scan copy (दरखास्त आवेदन शुल्क र दर्ता शुल्क)
२.  दरखास्त आवेदन फारम लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू
३.  प्राविधिक प्रस्ताव लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू

पोखरा विश्वविद्यालय
पोखरा–३०, कास्की ।

Sharing is caring!