प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा सफल भएका बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सुचना