पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको त्रुटि सच्चाइएको सम्बन्धी सूचना