त्रुटि सच्चाएको बारे !!!

त्रुटि सच्चाएको बारे !!!

मिति २०७९/०५/३० गतेको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी दरखास्त आव्हानको सूचनामा नयाँ शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्धन सम्बन्धी महलमा दरखास्त फारम वितरण २०७९/०५/३० देखि २०७९/०७/०२ सम्म हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्चाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागू अनुरोध छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय
पोखरा–३०, कास्की ।

Sharing is caring!