अनुसन्धान व्यवस्थापन सेलको कार्यक्रम विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना