21
APR
2017

This website has been changed. Please link, www.pu.edu.np/edu/

पोखरा विश्वविद्यालयको वेभसाइट www.pu.edu.np/university/ परिवर्तन गरिएको छ, अर्थात कुनै पनि सूचना, सामाग्री हाल यसमा अपलोड गरिएको छैन । कृपया पोखरा विश्वविद्यालयको वेभसाइट लिंक गर्न www.pu.edu.np/edu/ मा जानुहोला । नयाँ लिंकलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
धन्यवाद् ।