06
FEB
2017

सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना

सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई तल दिइएको PU Statistical Data collection Form भरी चाँडो भन्दा चाँडो

उपलब्ध गराईदिन हुन हार्दिक अनुरोध छ ।

 

Letter for Principle

PU Statistical Data collection Form