No Picture
General Notice

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी जरूरी सूचना

August 19, 2016

दरखास्त फारामका लागि पोखरा विश्वविद्यालय, क्याम्पस (महाविद्यालय)/शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को अनुसूची –१ (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) भर्नुहोला ।

1 2 3 8